Jump right in
business-jkl-etelaportti-web-srgb-4946

Arvoverkostot

Business Jyväskylän arvoverkostotyön tavoitteena on koota yhteen alueen yrityksiä, organisaatioita sekä oppi- ja tutkimuslaitoksia, jotka yhdessä synnyttävät uutta osaamista, innovaatioita ja liiketoimintaa sekä lisäävät koko Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Business Jyväskylä kokoaa liiketoiminta - ja innovaatioekosysteemeissä arvoverkostoja, joissa rakennetaan yhdessä toimijoiden kanssa uusia kokonaistarjoamia esimerkiksi globaaleille markkinoille tai isoille korporaatioasiakkaille.  Business Jyväskylä organisoi ja fasilitoi tätä arvoverkkotyötä sekä siihen liittyviä tapaamisia ja tapahtumia.

Business Jyväskylä kokoaa toimijoita (yritykset, julkiset organisaatiot, asiantuntijat, tutkijat) yhteisiin työpajoihin. Osaamisen yhdistäminen työpajoissa synnyttää arvoverkon, joka auttaa tunnistamaan ne tekijät, joiden avulla pk-yritykset voivat yhdessä toimien kasvattaa liiketoimintaansa myös kansainvälisesti. 

Mitä on arvoverkostotyö

Arvoverkoissa mukana olevat yritykset löytävät yhteistyöllään uusia tapoja tuottaa arvoa ja liiketoimintamalleja sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Työ perustuu osaamisen jakamiselle, ja mukana on usein oppi- ja tutkimuslaitosten edustajia. Arvoverkostoja voi syntyä esimerkiksi Jyväskylän kaupunkikehitysalustoille. Business Jyväskylän tehtävänä on mahdollistaa ja johtaa yritysryhmien arvoverkostojen muodostumista. 

Arvoverkkotyössä korostuvat työskentelyn luottamuksellisuus ja pitkäjänteisyys toimijoiden kesken. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Työssä hyödynnetään myös digitaalisia työkaluja.

arvoverkosto eteläportti työpaja

 

Arvoverkko rikastamo työpaja

 

Arvoverkostotyön vaiheet

Arvoverkostojen toiminta muotoutuu verkoston teeman, tavoitteen ja toimijoiden tarpeiden mukaan. Yritysryhmät kokoontuvat teemojen mukaisiin työpajoihin, joissa yhteistyössä kehitetään muodostetun arvoverkoston tarjoamaa. 

Arvoverkostotyöhön kuuluu sisällöllisesti ja laajuudeltaan erilaisia vaiheita, jotka vaihtelevat verkoston elinkaaren mukaan. Arvoverkkotyö voidaan jakaa neljään vaiheeseen, joita ovat:
 
1) Etsintä
2) Käynnistäminen
3) Kehittäminen
4) Toiminnan arviointi tai sen jatkuvuuden turvaaminen

Miksi osallistua arvoverkostoihin?

Arvoverkostot tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ajatuksella ”1+1 on enemmän kuin 2”.

”Kun 10 ihmistä kohtaa ja käy kahdenkeskisiä keskusteluja, syntyy 45 uutta sosiaalista linkkiä. Jos kullakin toimijoista on 5 ajatusta, 45:ssä linkissä syntyy 1125 uutta ahaa-elämystä.” Tero Nyman, Medics24 Oy

Arvoverkostojen vahvuutena on eri osaamisalojen yhdistäminen uuden luomiseksi, joissa olennaista ovat asiakastarpeen tunnistaminen, toimialat ylittävä yhteistyö ja vahvasti mukana oleva digitalisaatio.

”Arvoverkon sisällä voimme jakaa ajatuksia yritysyhteistyön nykytilasta ja innovoida yhdessä muiden yritysten kanssa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita ilman arvoverkkoa olisi hankala tai jopa mahdotonta tunnistaa.” Arvoverkostotyön vaikuttavuustutkimukseen osallistunut yritys.

 

 

Tero Nyman arvoverkot

 

Mitä termeillä tarkoitetaan?

Arvoverkosto on kompleksinen kokonaisuus, joka pitää sisällään tuotteita, palveluja ja arvonmuodostusta arvoverkostossa toimivien organisaatioiden välillä, toisin kuin arvoketjussa.

Ekosysteemi on luonnollinen toiminnallinen kokonaisuus, jossa ekosysteemin jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ekosysteemin jokaisella jäsenellä on ekosysteemissä oma tehtävänsä ja sama toimija voi toimia useassa eri roolissa eri ekosysteemeissä.

Kaupunkikehitysalusta on merkittävä kaupunkikehityshanke, joka mahdollistaa uudenlaiset rakenteelliset ja toiminnalliset kokeilut, joilla pyritään tuomaan lisäarvoa tietyllä alueella asuville tai toimiville jäsenille tai yhteisöille. Kaupunkikehitysalustalla syntyneet ideat ja innovaatiot voidaan monistaa toisille alueille kokeilujen onnistuessa.

Heikki Kinnunen, kehittämisasiantuntija ja projektipäällikkö, Eteläportti

Piija Äijänen, yritysneuvoja, Yritysklinikat

Ehdota uutta arvoverkostoa

Arvoverkostoja voi syntyä minkä tahansa kiinnostavan teeman ympärille, missä on riittävästi liiketoimintapotentiaalia ja pk-yrityksiä. Jätä ideasi uudesta arvoverkoston teemasta.

 

Form background